LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE

LAPSE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE JA VÄLJAARVAMINE

Lapse lasteaeda vastuvõtmine:

 1. Lasteaeda võetakse vastu Kohtla- Järve linna haldusterritooriumil alaliselt elavaid koolieast nooremaid lapsi, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Kohtla- Järve linn.
 • esmajärjekorras võetakse vastu lapsed, kes elavad lasteaia teeninduspiirkonnas;
 • vabade kohtadae olemasolul on lubatud vastu võtta ka teiste omavalitsuste haldusterritooriumitel elavaid lapsi.
 1. Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.
 2. Lasteaeda registreerimisel täidab lapsevanem vormikohase avalduse ning esitab lapse sünni tõendi.
 3. Lapse esmakordsel vastuvõtul lasteaeda esitab lapsevanem perearsti väljastatud vormikohase arsti tõendi.

Lapse lasteaiast väljaarvamine:

 1. Lapse lasteaia nimekirjast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile vormikohase avalduse.
 2. Avaldus esitatakse hiljemalt üks nädal enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise aeg.
 3. Lasteaia direktor võib käskkirjaga lapse lasteaiast välja arvata alljärgnevatel juhtudel:
 • kui laps on saanud koolikohustuslikuks ja läheb kooli;
 • kui lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud toitlustustasu ja Kohtla- Järve Linnavolikogu poolt kehtestatud lastevanemate poolt kaetavat tasu ei ole tasutud kahe kuu jooksul peale maksetähtaja möödumist;
 • kui laps on lasteaiast puudunud rohkem kui üks kuu ja lapsevanem ei ole lasteaiale puudumise põhjustest teatanud.

 

 

Määrus 17  – Kohtla – Järve linna koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmine ja sealt väljaarvamise kord.