HOOLEKOGU

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

HOOLEKOGU KOOSSEIS

Niina Aleksejeva – Kohtla-Järve linna esindaja, sotsiaalteenistuse abilinnapea
Kristel Kütt – lastevanemate esindaja
Andrus Grossthal – lastevanemate esindaja
Kristina Monin – lastevanemate esindaja
Asta Erik – õpetajate esindaja

Kohtla – Järve Linnavalitsuse korraldus 28.november 2017 nr 837 „ Kohtla-Järve Lasteaia Lepatriinu hoolekogu koosseisu kinnitamine“