PÄEVAKAVA

LASTEAIA PÄEVAKAVA

Lasteaia päevakava on paindlik, kindlustades lastele päevarütmi, kus vahelduvad sujuvalt igapäevatoimingud, laste vabategevus ja mäng ning õpetaja kavandatud õppe- jakasvatustegevused.

Päevakava koostamisel on arvestatud lasteaia õppekava, lasteaia lahtiolekuaega, laste vanust ja laste individuaalseid vajadusi. Päevakava sisaldab kolme toidukorda: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode.

Päevakava kohaselt võimaldatakse erivajadusega lapsele uneaeg lapse tervisest ja arengulisest eripärast lähtuvalt.

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses terviseedendamisele ja päevakavale –

https://www.riigiteataja.ee/akt/13360326

7.00 – 8.30 LASTEAEDA SAABUMINE

vestlused vanematega, info vahetamine

laste vabategevus, mäng

individuaalne tegevus lastega

8.30 – 9.00 HOMMIKUSÖÖK

9.00 – 10.30 PEDAGOOGIDE KAVANDATUD ÕPPETEGEVUSED

hommikuringid

lõimitud õppetegevused

10.30 -11.00 IGAPÄEVATOIMINGUD, ETTEVALMISTUS ÕUESOLEKUKS

11.00 -12.00/12.15 ÕUES VIIBIMISE AEG

organiseeritud õppe- ja kasvatustegevused (õuesõpe)

liikumis – ja sportlikud tegevused

jalutus – ja õppekäigud,

vaatlused

vabategevus, mäng

12.15 – 12.30 IGAPÄEVATOIMINGUD, ETTEVALMISTUS LÕUNASÖÖGIKS

12.30 – 13.00 LÕUNASÖÖK

13.00 -15.00 PUHKEAEG

ettevalmistus puhkeajaks

unejutu ja rahuliku muusika kuulamine

valikuvõimalus une või muu vaikse tegevuse vahel

15.00 -15.20 IGAPÄEVATOIMINGUD

15.20 -15.50 ORGANISEERITUD TEGEVUS, MÄNGUD

15.50 -16.20 ÕHTUOODE

16.20-18.30 VABATEGEVUS TOAS VÕI ÕUES. KOJUMINEK

tegevused laste valikul, mängud

individuaalne töö lastega

tegevused õpetaja juhendamisel

lastevanematele tagasiside andmine