PROJEKTID

MAANTEEAMETI LIIKLUSOHUTUSALANE PROJEKT

SILMAPAISTEV LIIKLEJA”

Liiklusprojekt „Silmapaistev liikleja” toimus ajaliselt 1. veebruarist kuni 30. novembrini 2017. Projekti läbiviimist toetas Maanteeamet. Tänu liiklusprojektile „Silmapaistev liikleja” rajati lasteaia õuealale liiklusväljak, mis muutis laste õpikeskonna turvalisemaks ja mitmekesisemaks. Liiklusprojekt oli suunatud 3-7 aastaste lastele ohutu liiklemise õpetamiseks lasteaia territooriumil ning õigete liiklemisharjumuste kujundamiseks. Projektis osalesid kahe rühma lapsed vanuses 3-7 aastat.

Liiklusprojektil „Silmapaistev liikleja” olid järgmised eesmärgid:

  • ohutu liikumise õpetamine lasteaia siseruumides, lasteaia välisterritooriumil ja väljaspool lasteaeda;

  • laps teab tähtsamaid tänaval liiklemise reegleid;

  • laps mõistab liiklusmärkide tähendust ja tähtsust liiklemisel tänaval;

  • laps teab käitumisreegleid ühistranspordis sõitmisel;

  • laps teab helkuri kasutamise vajalikkust;

  • laps nimetab eriotstarbelisi masinaid, teab nende vajalikkust.

Projekti tulemuste saavutamiseks kasutasid õpetejad erinevaid võtteid ja meetodeid. Laste jaoks on ohutu liiklemise kogemuste omandamise lihtsam vorm mäng ja liikumine ise. Mäng annab lapsele võimaluse suhelda ja tutvuda ümbritseva maailmaga. Igasse kuuse oli planeeritud erinevaid tegevusi: kuulamine, kõnelemine, arutelud, õppemängud, kunstilised tegevused, töölehed, õppekäigud, liiklusmultikad, liikumismängud, vaatlused. Õppekäikude, õppemängude ja vaatluste ja teistetegevuste tulemusena lapsed eristavad kõnni- ja sõiduteed, teavad nende otstarvet ning oskavad ületada sõiduteed ülekäigurajal. Nad said teada, kuidas jalakäijana ohutult liigelda ning jalgrattaga õuealal sõita. Lapsed tunnevad valgusfoori tulede tähendust ja olulisemaid liiklusmärke. Nähtavuse suurendamiseks jalutuskäikudel väljaspool lasteaeda kannavad lapsed ja õpetajad alati helkurvesti. Lapsed mõistavad helkuri vajalikkust. Projektis osalenud lapsed, lapsevanemad ja õpetajad arvavad, et projekt õnnestus väga hästi, sest tegevused olid lastele huvitavad, harivad, vajalikud. Lapsi autasustati Maanteeameti diplomitega ja lastevanematele jagati infovoldikuid.

KESKKONNAHARIDUSLIK PROJEKT „PUHAS VESI ON ELU ALUS”

Keskkonnahariduslik projekt toimus 01. märtsist kuni 30. juunini 2017. Projekti läbiviimist toetas Keskkonna Investeeringute Keskus. Projektis osalesid kahe rühma lapsed vanuses 3-7 aastat.

Projekti “Puhas vesi on elu alus” käigus õppisid lapsed tundma vee ringkäiku looduses. Nad said teada, miks puhas vesi on suur väärtus ja miks seda peab tarbima säästlikult. Lapsed mõistavad vee tähtsust elusolenditele, sest ilma veeta kogu elu hääbub. Projekti käigus külastasid lapsed lasteraamatukogu, Iisaku muuseumi ja Jääaja Keskust. Toimusid ka õppekäigud tiigi äärde ja viidi läbi katseid. Sagadi looduskool külastas lasteaeda aktiivõppeprogrammiga „Vete-ema külaskäik”. Projekti tulemusena said lapsed viibida Eestimaa erinevates paikades, mis samuti avardab laste silmaringi. Nad õppisid väärtustama puhast vett. Tänu keskkonnahariduslike õppeprogrammide ja lasteaias läbiviidava keskkonnahariduse kujundatakse lastes keskkonda hoidvmõtteviisi.

KESKKONNAHARIDUSLIK PROJEKT „METSAASUKAD MEILT JA MUJALT”

Keskkonnahariduslik projekt toimub 01. veebruarist kuni 30. juunini 2018. Projekti läbiviimist toetab Keskkonna Investeeringute Keskus. Projektis osalevad kahe rühma lapsed vanuses 3-7 aastat.

Projekti „Metsaasukad meilt ja mujalt” käigus õpivad lapsed tundma metsloomi ja nende käitumist. Nad uurivad ja avastavad looduskeskkonda lähedalt ja kaugemalt. Projekt võimaldab korraldada lastele õppesõite Kauksi ja Oandu looduskeskusesse, kus toimuvad mitmed aktiivõppeprogrammid lastele. Juunikuus sõidavad lapsed Tallinna Loomaaeda, et saada osa õppeprogrammist „Kus loomad elavad?”